Pedagógus-továbbképzések

1. Saját alapítású pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 9/225/2018
Indítási engedély szám: D/4042/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.

Cél a jogszabályi háttér, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérvek megismertetése a résztvevőkkel, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez, és -oktatáshoz.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/224/2018
Indítási engedély szám: D/4041/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.08.23.

Cél megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

Megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik az iskolai pénzügyi és gazdasági nevelést-oktatást.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/233/2018
Indítási engedély szám: D/4043/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

Cél, hogy tudatosuljon a pedagógusokban azok a konfliktushelyzetek, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

Tudatosítani a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

További cél, hogy a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben:

  • tárgyalás,
  • resztoratív konfliktuskezelés,
  • mediáció,
  • egyéni megküzdési stratégiák.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/234/2018
Indítási engedély szám: D/4044/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja az, hogy erősítse a hazai óvodai nevelésben az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció támogatásának módszertanát, jó gyakorlatát.

Cél, hogy a résztvevők részleteiben is megismerjék a pedagógiai program jogszabály által kötelezően előírt, valamint a helyi sajátosságokra építő pedagógiai, szervezeti és működési elemeket, feltételeket.

Cél a család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése, az együttműködési formák bővítése és továbbfejlesztése.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek a kognitív folyamatok tükrében, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is.

A képzési idő: 30 óra


2. Átvett pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 9/226/2018
Indítási engedély szám: D/4101/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08.23.

A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg.

Cél, hogy a résztvevők fejlesszék kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, hatékonnyá és minden fél számára kielégítővé tegyék döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhessék azokat a módszerek, technikákat, amelyek hozzájárulnak a demokratikus intézményi működéshez

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 575/53/2017
Indítási engedély szám: D/4100/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05.02.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság megőrzése, növelése mellett az, hogy a résztvevők legyenek képesek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 23/337/2015
Indítási engedély szám: D/4099/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 10.09.

A továbbképzés célja, a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra, a legújabb pedagógiai, pszichológiai ismeretek, kutatások felhasználásával.

A résztvevők ismerjék fel és tudják azonosítani a rájuk bízott gyermekek/tanulók közül a tehetségígéreteket. Legyenek képesek alkalmazni a képzésen elsajátított tehetségdifferenciált diagnosztikai eljárásokat, egyénre szabott fejlesztő módszereket. Az elméleti ismeretek elsajátításával, a módszertan megismerésével és a saját élményű gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, a résztvevők váljanak képessé az intézményi tehetséggondozás tervezésére és szakszerű megvalósítására.

Ismerjék meg a tehetséggondozás módszertani kultúráját, és váljanak képessé a mindennapi pedagógiai gyakorlatuk részévé tenni.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 27282/147/2016
Indítási engedély szám: D/3682/2017

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 23.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőknek ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismereteik bővítése az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoárjuk gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 107/58/2016
Indítási engedély szám: D/4934/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 04. 06.

A képzés célja, hogy bővítse a pedagógusok érzelmi intelligencia témával kapcsolatos ismereteit. Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével a képzésben résztvevő tanulja meg a különböző kommunikációs szituációkban való viselkedés módját és hatékonyabban legyen képes együttműködni.

A képzésen elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő tudjon azonosulni a hétköznapi cselekmények hátterében meghúzódó lélektani és viselkedési motívumokkal. Legyen képes kontrollálni saját maga, valamint környezete gondolkodásmódját, viselkedését és hangulati zavarait adott szituációban és legyen képes ezt hasznosítani nevelési-oktatási intézménye mindennapi működésében. A program segítse hozzá a résztvevőket, hogy legyenek képesek érzéseiket kontrollálni, és másokat eredményesen motiválni.

Cél, hogy mindezek alapján tudják tervezni további pedagógiai tevékenységüket.

A képzési idő: 40 óra

Alapítási engedély szám: 575/45/2017
Indítási engedély szám: D/4932/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 04. 20.

A résztvevők szerezzenek pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a tanulási részképességek fejlesztéséről, a tanulási folyamatban hasznosítható memóriatechnikákról, a vizuális vázlatkészítési struktúrák felépítéséről és az alkotó tanulási módszerek kialakításáról.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/282/2018
Indítási engedély szám: D/4935/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 10. 17.

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevők olyan IKT ismeretekre tegyenek szert, melyekre alapozva hatékonyabban tudják fejleszteni a tanulók készségeit és képességeit. Ismerjék az interaktív tábla, a projektor és a hordozható számítógép használatát, valamint azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az IKT eszközök használatát tanórákon.

Tudjanak ezen eszközök és módszerek, valamint a prezentáció készítés és az Internet felhasználásnak segítségével óravázlatot összeállítani, IKT eszközökkel támogatott tanórát tervezni, előkészíteni és megtartani. Együtt tudják használni a kooperatív módszereket és az IKT eszközöket a tanítás előkészítésében és lebonyolításában.

Legyenek olyan ismeretek birtokában, amelyek alkalmassá teszik őket újabb IKT eszközök és módszerek befogadására, folyamatos önképzésre.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 12/109/2019
Indítási engedély szám: D/4933/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 05. 17.

A résztvevők szerezzenek pedagógia gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a projektpedagógiai módszerekről, a pedagógiai projektben alkalmazható tanulásszervezési eljárásokról, a kapcsolódó kompetenciafejlesztési lehetőségekről!

Ismerjenek meg konkrét példákat a különböző projekt-típusok gyakorlati megvalósulásáról.

Váljanak képessé a saját szakterületüknek megfelelő témában, kollégáikkal és tanítványaikkal együttműködve pedagógiai projekteket tervezni és megvalósítani konkrét tanulási folyamatokban!

A képzési idő: 30 óra

 

Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük oktatóink észrevétele és tapasztalata, illetve ügyfeleink igényei alapján.

Tevékenységünk középpontjában mindig a partnerközpontúság és a képzések kiemelkedő színvonalú lebonyolítása áll, mindezidáig 45 pedagógus továbbképzés lebonyolítását végeztük eddig 659 elégedett résztvevővel.

Pedagógus továbbképzések elégedettségmérésének éves átlageredményei

Elégedettségmérők évenkénti összesítése

2015

2016: –

2017: –

2018

2019

2020

2021

Businessman presenting new project to partners

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Helye: 1037 Budapest, Jablonka út 103.

Ideje: hétfőtől – péntekig 9:00 – 17:00 között

A felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részeként

 

 

megtekinthető, ügyfélszolgálati időben H-P 9:00 – 17:00 között  előre egyeztetett időpontban (1037 Budapest, Jablonka út 103.)

E-mail: ugyfelszolgalat@learni.hu , kepzes@learni.hu